Mesleki Eğitim

MESLEKİ EĞİTİM

Uzman yardımcıları için; Eğitim Dairesi Başkanlığınca, birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, mesleki ve uygulamalı eğitimin yer ve sürelerini de belirten bir eğitim planı hazırlanır. Eğitim planında, uzman yardımcılarının mesleki yönden yetişmelerini sağlamak üzere eğitim yapılacak merkez ve taşra teşkilâtındaki birimler ve süreleri belirtilir. Uzman yardımcılarına uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve nitelikleri kazanmaları amacıyla verilen mesleki ve uygulamalı eğitimde;

  • Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre yetiştirilmelerinin temini,
  • Bakanlığın görev ve yetki alanları içinde bulunan konularda, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması,
  • Mesleki konularda yazışma, rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması,
  • Bilgi, yetenek ve yeterliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden gereken olanakların sağlanması esastır.

Uzman yardımcıları, Eğitim Dairesi Başkanlığınca hazırlanan eğitim planı doğrultusunda Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgilerin kazandırılması amacıyla üç aydan az altı aydan çok olmamak üzere mesleki eğitime tabi tutulur.

Mesleki eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcıları, süresi altı aydan çok olmamak üzere, iş ve işlemlerde görev almalarının yanı sıra kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla da uygulamalı eğitime tabi tutularak bilgi ve deneyimlerinin arttırılması sağlanır.

Merkez teşkilatındaki uygulamalı eğitim, eğitimin görüldüğü birim amirinin uygun göreceği dairelerde birer uzmanın sorumluluk ve danışmanlığında yürütülür.

Uzman yardımcılarına, yurt dışı teşkilatında da uygulamalı eğitim verilebilir.

Uzman yardımcısı, uygulamalı eğitim döneminin sonunda, çalışmalarını, incelediği mevzuatı ve bunun uygulamasını özetleyerek hazırlayacağı raporu Eğitim Dairesi Başkanlığına sunar. Eğitim Dairesi Başkanlığınca bu raporlarda yer alan hususlar gelecek eğitim programlarının hazırlanmasında göz önünde bulundurulur ve gerek görülmesi halinde ilgili birimlerle paylaşılır.