Mesleğe Giriş Koşulları

MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARI

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı adayları; Bakanlıkça uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Adayların, KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden yeterli puanı almaları ve son başvuru tarihinde geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belge veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak gerekmektedir.

SINAV DUYURUSU

Bakanlıkta Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı kadrosu için ortaya çıkan personel ihtiyacı, belirlenen dönemlerde sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmi Gazete ’de ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde (www.gtb.gov.tr/duyurular) yayınlanan ilanlarla duyurulmakta olup, ayrıca Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve Devlet Personel Başkanlığının Kamu Personel Alım İlanları bölümünde yayımlanmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılığı alımı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı yapılmaktadır. Yazılı sınava başvuru yapmak isteyen adaylar sınav ilanı yayınlanan dönemde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca açılan başvuru linkinde bulunan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat ederler.

Sınav Başvurusunda Aranacak Şartlar

 • 01

  Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bakanlık, ihtiyaca göre fakülteler ve/veya fakültelerin bölümleri itibariyle sınırlama yapabilir).

 • 02

  Son başvuru tarihinde geçerli olmak kaydıyla, Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden birinden YDS’den en az (C) seviyesinde belge veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

 • 03

  Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bölümlere göre belirlenen asgari puanı almış olmak.

 • 04

  Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 • 05

  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

 • 06

  Erkek adayların askerliğini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Sınavın Şekli ve Yöntemi

 • 01

  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Giriş sınavının yazılı aşaması; alan bilgisi ve yabancı dil bölümlerinden oluşur.

  ♦ Alan bilgisi bölümü; Bakanlıkça belirlenen alanlardan, yabancı dil bölümü ise; adayın iş talep formunda belirttiği yabancı dilden oluşur.
  ♦   Alan bilgisi bölümünün ağırlık puanı %65, yabancı dil bölümünün ağırlık puanı ise %35’tir.

 • 02

  Yazılı sınav notu, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, her bölümden 60 tam puandan az almamak şartıyla iki bölümün ağırlıklı ortalamasının en az 70 tam puan olması gerekir. Adaylar, en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralanır. Bakanlık, bu sıralama dâhilinde giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının iki katı kadar adayı sözlü sınavına çağırır.

 • 03

  Sözlü sınav, adayların;
  ♦   Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  ♦   Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  ♦   Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ♦   Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  ♦   Genel yetenek ve genel kültürü,
  ♦   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

  yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

 • 04

  Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı listesi tespit edilerek işe başlama evrakları istenir.