Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı

Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı

Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları sürecinde ortaya çıkan uzman personel ihtiyacını karşılamak üzere 1995 yılında ihdas edilen bir kariyer mesleğidir.

Gümrük ve Ticaret Uzmanı istihdamının yasal çerçevesi 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41’inci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına ilişkin düzenlemeler, 08/08/2012 tarihli 28378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinde yapılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği uyarınca meslek mensupları üç aşamalı bir yarışma sınavı ile Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı unvanı ile mesleğe başlarlar. Üç yıllık uzman yardımcılığı dönemini başarı ile tamamlayanlar Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı Yeterlilik Sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlilik Sınavını başarı ile geçenler Bakanlık Makamınca Gümrük ve Ticaret Uzmanlığı görevine atanırlar.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarının Görevleri

 • 01

  Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin mevzuatın uygulanması, yorumlanması ve geliştirilmesine ilişkin işleri yapmak

 • 02

  Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak

 • 03

  Görev alanına giren konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek

 • 04

  Birim amirleri tarafından verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak

Uzman Yardımcıları, mesleki ve uygulamalı eğitim sonrasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere, merkez teşkilatındaki hizmet birimlerinde bir uzman gözetiminde görevlendirilirler. En az bir yıl, çalıştıkları Birimdeki daire başkanınca uygun görülen uzman gözetimi altında ve uzmanlarla birlikte çalışmalarını yürütür. Uzman Yardımcıları, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmekten bağlı bulunduğu daire başkanına karşı doğrudan sorumludur.

Uzman Yardımcıları, üç yıllık uzman yardımcılığı dönemi sonunda hazırlayacakları uzmanlık tezlerinin kabul edilmesi, yazılı ve sözlüden oluşan yeterlik sınavını geçmeleri ve yabancı dil koşulunu yerine getirmeleri suretiyle Gümrük ve Ticaret Uzmanlığına atanırlar. Bu koşullar haricinde mesleğe dışardan atama yapılamaz.

Gümrük ve Ticaret Uzmanlarının Görev ve Yetkileri

 • 01

  Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak

 • 02

  Bakanlığın görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek

 • 03

  Bakanlığın görev alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarında yer almak

 • 04

  Bakanlığı yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen toplantı, seminer, kurs ve konferanslarda temsil etmek ve Bakanlık görüşü oluşturulmasına katkıda bulunmak

 • 05

  Gümrük ve ticaret konularında ihtiyaç duyulan hususlara ilişkin olarak, görevlendirilmeleri hâlinde yurtiçinde ve yurtdışında kurs, seminer ve konferans vermek

 • 06

  Gümrük ve ticaret mevzuatı çerçevesinde çalıştıkları birimin görev alanı kapsamında, verilecek kararlara esas olmak üzere yerinde araştırma veya değerlendirme yaparak raporlar hazırlamak

 • 07

  Uzman yardımcılarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak

 • 08

  Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak

Uzmanlar, birinci fıkrada belirtilen hizmet birimlerinde görevlendirilmeleri esas olmakla birlikte Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri ile İl Müdürlüklerinde unvanlarına ve kariyer meslek niteliklerine uygun görevlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

Kariyer İmkanları ve Mali İmkanlar

 • 01

  Gümrük ve Ticaret Uzmanları, mevzuatta belirtilen şartları taşımak kaydıyla sahip oldukları nitelik ve tecrübeleri ile Bakanlığın tüm idari kadrolarına atanabilecekleri gibi, uluslararası kurumlarda veya özel sektörde görev alabilirler.

 • 02

  Gümrük ve Ticaret Uzmanları, ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak şartıyla, yetiştirilmek üzere yurtdışı eğitimine gönderilirler.

 • 03

  Gümrük ve Ticaret Uzmanları, mesleklerinin doğası gereği görev alanları ile ilgili yurtdışı toplantılara Bakanlığı temsilen sıklıkla katılırlar ve gerekli şartları taşımaları halinde Bakanlığın yurtdışı kadrolarına atanabilirler.

 • 04

  Gümrük ve Ticaret Uzmanları, 1. derece kadroyu hak etmiş olmaları halinde 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesine sahip olup, 666 sayılı KHK hükümleri gereği aylık alırlar.