Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

1) Peşin Ödeme (Cash Payment / Advance Payment / Prepayment / Cash Before Delivery / Cash in Advance) İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Peşin ihracat bedelleri, bankalar aracılığıyla havale şeklinde, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden üçüncü kişilerce çek ve efektif olarak, döviz satan kişinin yurt dışında yerleşik olduğunun belgelenmesi veya kredi kartının yurt …

Gelecek Projeler İçin Öğrenilmiş Dersler–I

TAKDİM Türkiye’nin Avrupa Topluluğu ile 1996 yılında Gümrük Birliği’ni tesis etmesi ve ardından 1999 yılında adaylık statüsünün başlamasıyla, giderek artan bir düzeyde ve kapsamlı bir yaklaşımla bütün sektörleri de içeren katılım öncesi mali yardımların 2002 yılından itibaren Avrupa Birliği tarafından ülkemize tahsis edilmesi işlemi ülkemizdeki kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerle hayat bulmuş ve ciddi …

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Neden Akaryakıt Fiyatlarına Sınırlı Yansıdı?

Bu makalede kamuoyunda son dönemde oldukça popüler olan petrol fiyatlarındaki düşüşün neden akaryakıt pompa satış fiyatlarına sınırlı yansıdığı incelenmektedir. Bu sadece ülkemiz değil özellikle Avrupa ülkeleri kamuoylarının da gündem konularından biridir. Bu doğrultuda bazı temel sorulara cevap aranacaktır. Diğer taraftan gerek siyasiler gerekse sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından sıklıkla eleştiri konusu edilen söylemlerin doğruluk payı üzerinde durulacaktır. Bu alanda …

Dış Ticaret İşlemlerinden Elde Edilen Vergi Gelirlerine Ekonometrik Bir Bakış

Özet Gümrük kavramının tarihte ortaya çıkması ile birlikte gümrük vergileri de ortaya çıkmış ve bu vergiler gerek gelir sağlamak gerek de farklı amaçlar için kullanılmışlardır. Bu çalışmada, ekonomik değişkenlerin dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi gelirleri üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Bu amaçla, 2006.Ocak-2015.Eylül arası aylık veriler kullanılarak, İhracatın, İthalatın ve Sanayi Üretim Endeksinin dış ticaret işlemlerinden elde edilen gelirleri nasıl etkilediği …

İthalatsız İhracat Mümkün Müdür Hala? Türkiye’nin İthalat Bağımlılığı Üzerine Bir Değerlendirme

ÖZET Ülkemizde ticaretin serbestleşmesiyle beraber başlayan dönem günümüze kadar incelendiğinde ihracatımızın büyük oranda ithalatımıza bağımlı olduğu, ihracatımızda görülen artış oranları ile ithalatımızda görülen artış oranlarının birbirine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Buna ek olarak, ithalat yapımıza odaklanıldığında ise uzun dönemde ara malı ithalatına bağımlılık oranımızın ortalama olarak yaklaşık %71 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. İhracatımızın ara malı ithalatının büyük bir oranda yer tuttuğu ithalatımıza …

TTIP VE Gümrük Birliği

AB ve ABD arasında görüşmeleri devam eden Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) ekonomik dengeleri kökünden değiştirecek bir yapıya sahiptir. TTIP klasik bir serbest ticaret anlaşmasının ötesinde hükümler içermektedir ve bir ekonomik entegrasyon modeli olarak görülmelidir. Türkiye ise AB ile Gümrük Birliği sebebiyle TTIP’den zarar görecek ülkelerin başında gelmektedir. Uygulanmaya başlanmasından bugüne yaklaşık yirmi yıl geçmiş olsa da Türkiye-Avrupa Birliği …

Vergi Uyumu ve Sonradan Kontrol Uygulamasının Vergi Uyumu Üzerindeki Etkileri

Özet Bu çalışmada, vergi uyumu kavramına ilişkin literatürde yer alan iki farklı yaklaşım ele alınarak irdelenmiş, yükümlülerin uyum davranışlarını etkileyen faktörler açıklanmaya çalışılmış ve gümrük idareleri bünyesinde kullanılmakta olan sonradan kontrol uygulamasının yükümlülerin vergiye uyum kavramına yönelik tutum ve davranışları üzerinde yaptığı etkiler aktarılmaya çalışılmıştır. Giriş İnsanlar kompleks canlılardır, bu nedenledir ki bireylerin tutum ve davranışlarının gerisinde yatan nedenleri anlamak …

DİR Otomasyon Projesinin Dahilde İşleme Rejimi Uygulamalarına Etkileri

Bilgisayar ve veri iletişim teknolojileri kullanımının giderek artışı ve verimli iletişim ihtiyacı neticesinde kamu ve özel sektör kuruluşlarında Elektronik Veri Değişim (EDI) sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede, verinin belirli bir format ve içerik itibariyle kolay anlaşılabilir bir yapı içerisinde aktarımının sağlanması amaçlanmıştır. Özellikle dış ticaret ve gümrük işlemlerinde bu sistem etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye’ de gümrük işlemlerinde Elektronik Veri …

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ)

Küreselleşen dünyada ekonomik büyümenin ve yerel dönüşümlerin dinamikleri, ticaretin önündeki engelleri kaldırmada büyük ölçüde gerekli olan sınır ötesi düzenlemeleri öne çıkarmıştır. Ayrıca böyle bir ortamda gümrüklerin etkili ve verimli çalışmasını sağlayacak örgütlenmeye de ihtiyaç doğmuştur. Bu yaklaşım ve çabaların neticesinde Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) kurulması fikri, ilk kez Avrupa Ekonomik İşbirliği Komitesi’nin 12 Eylül 1947 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında oluşmuştur. Bu …

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni DİLBER Röportajı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Avni DİLBER ile tüketici uyuşmazlıklarının çözümü, reklam kurulu faaliyetleri, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, gümrük ve ticaretin bir çatı altında birleşmesi vb. konularda güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Genel Müdürlüğünüzün çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle …