4458 sayılı Gümrük Kanununun Post-Redaksiyonuna Dair Bir Değerlendirme

Özet Bir metnin yazım kurallarına uygun yazılması, baskı öncesi metnin yayına hazırlanması redaksiyon, tashih veya düzelti olarak adlandırılır[1]. Baskı sonrası yapılan düzeltme işlemleri ise post-redaksiyon unsurlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Gümrük Kanunu’nun post-redaksiyonunda ele alınabilecek maddeleri taranmış ve düzeltme önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, 9 Ekim 2013 tarihli “Birlik Gümrük Kodu” ertesinde mevcut 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yerini alacak “Yeni Gümrük Kanunu” …

Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması

Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, her tacir ticari defterleri tutmak ve bunları on yıl süreyle saklamak zorundadır (TTK, md.64/f.1, 82/f.1-a). Tutulması gereken ticari defterler her tacire göre farklılık göstermekle birlikte ticari işletmenin muhasebesiyle ilgili olan ticari defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri) tüm tacirler tarafından tutulması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 31/10/2016 …

Konteyner ve Liman Takip Sistemi Projesi

Ülkemiz dış ticaret işlemleri içerisinde en çok kullanılan taşıma şekli denizyolu taşımacılığıdır. 2015 yılı istatistiklerine göre denizyolu ile yapılan ticarette konteyner işlemlerinin hacmi 6.848.854 TEU ile toplam işlem hacminin %84,07’sidir. Ticaretimizde bu kadar büyük bir hacme sahip konteyner hareketliliğinin takibi ve kayıt altına alınması önemli bir gerekliliktir. Konteyner ve Liman Takip Sistemi de ülkemize giriş ve ülkemizden çıkış yapan konteynerlere …

Tek Pencere Sisteminin Türkiye Uygulaması

Özet Türkiye’de uluslararası ticaret yapan ticaret erbabı, devlet kurumlarına dokümanlarını hazırlamak ve sunmak zorundadır. Gümrük idareleri tarafından ilgili kurumlarca düzenlenen belgeler kontrol edilir. Tek Pencere Sistemi ile birlikte gümrük idarelerince kontrol edilen belgeler elektronik ortamda düzenlenerek gönderilecek ve böylece kontroller elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Bu çalışmada, Türkiye’deki Tek Pencere Sistemi anlatılmaktadır. Giriş Dünyada bilgi teknolojilerinin kullanımda yaşanan gelişmeler, hemen her alanda …

15 SORUDA İŞ ORTAMI (DOING BUSINESS) RAPORU

Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve ilki 2003 yılında açıklanan İş Ortamı Raporları, dünya ekonomilerinde yatırım ortamını etkileyen reformları tespit ederek yıllık olarak kamuoyu ile paylaşan uluslararası bir kaynaktır. Rapor, bir ülkede ekonomik faaliyet açısından en büyük şehirde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin iş yapma süreçlerini etkileyen mevzuat düzenlemeleri ve bunların uygulaması gibi konulara ilişkin değerlendirmeler ortaya koymaktadır[1]. Ekim …

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler (Beyanname Eki Belgeler)

Gümrük Beyannamesi İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. •Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir. •Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. •Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nev’i, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz. •Gümrük beyannamelerinin tescili, …

INCOTERMS (Teslim Şekilleri)

EXW, Ex Works, İşyerinde Teslim İhraç malının, kendi mahallinde veya başka bir isimle belirlenmiş yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Bu terim, satıcının asgari yükümlülüklerini temsil etmektedir ve alıcının, malların satıcının mahallinden alınmasıyla ilgili bütün hasar ve masrafları üstlenmesi gerekir. FCA, Free Carrier, Taşıyıcıya Masrafsız Satıcının malları …

Gümrük Terimleri Sözlüğü (İngilizce ve Fransızca)

TÜRKÇE İNGİLİZCE FRANSIZCA Aktarma beyanı Declaration for transhipment Déclaration pour transbordement Aktarmak To tranship Transborder Ambalaj listesi Packing list Liste d’emballage Ambar Warehouse Magasin Antrepo Bonded warehouse Entrepôt Antrepo makbuzu Warehouse receipt Quittance d’entrepôt Asıl manifesto Original ship’s commercial, original manifest Manifeste originale ATA karnesi ATA carnet Carnet ATA ATR dolaşım belgesi ATR movement certificate Certificat de circulation ATR Avarya …

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

1) Peşin Ödeme (Cash Payment / Advance Payment / Prepayment / Cash Before Delivery / Cash in Advance) İthalatçının mal bedelini ihracatçıya fiili ihraçtan önce ödediği ödeme şeklidir. Peşin ihracat bedelleri, bankalar aracılığıyla havale şeklinde, ithalatçı, ihracatçı veya bunlar adına hareket ettiğini beyan eden üçüncü kişilerce çek ve efektif olarak, döviz satan kişinin yurt dışında yerleşik olduğunun belgelenmesi veya kredi kartının yurt …