5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 3/2. MADDESİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME

Gümrük vergilerinin kısmen veya tamamen ödenmediği durumları, gümrük kabahati ile suç unsuru olmasına göre iki kısımda incelemek faydalı olacaktır. Gümrük Kanununda kabahat teşkil eden bir eylemden kaynaklanması durumunda anılan Kanunun “Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar” başlıklı ikinci bölümünde yer alan 234, 235, 236, 237 ve 238 inci madde hükümleri tatbiki gerekmesine karşın; aldatıcı işlem ve davranışlar sonucunda ya …

NESNELERİN İNTERNETİ VE GÜMRÜKLER: Customs 4.0’a Giden Yolda Yeni Teknolojiler; RFID, Blokzincir (Blockchain) ve Ötesi

GİRİŞ Teknolojik gelişmeler hemen her gün hayatımızı değiştirmeye devam ediyor. İnternetin büyük bir devrim anlamına geldiği günler çok eski tarihler olmamasına rağmen geride kaldı, hatta unutuldu. Günümüzde “Nesnelerin İnterneti-Nİ (Internet of Things-IoT)” dünyayı değiştirecek bir yenilik olarak kabul edilmektedir. Nesnelerin interneti birçok teknolojinin birlikte kullanılması ve insan teması olmadan işleyebilen sistemlere dayanmaktadır. Nesnelerin internetinin hayatımızın her alanına yenilik ve kolaylıklar …

SINIR GEÇİŞLERİNE İLİŞKİN BİR ÖNERİ: ELEKTRONİK SINIR KUYRUĞU

İnsanoğlunun kullandığı en eski ulaştırma yöntemi olan karayolu taşımacılığı, ülkemizin ihracat ve ithalatında büyük öneme sahip olup, taşıma türleri arasında denizyolunun ardından ikinci sırada yer almaktadır. 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 157.055 milyon dolarlık ihracatımızın 45.835 milyon doları ve toplam 233.792 milyon dolarlık ithalatımızın 37.801 milyon doları karayolu ile gerçekleşmiştir. Karayolu ile yapılan ihracat, ithalat ve transit taşımalarında sınır gümrük idarelerinin …

KIYMET KRİTERLİ GÖZETİM UYGULANMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Hukuki Dayanak 29/05/2004 tarihli ve 25476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararıyla; ithalatın gelişimi, ithal şartları ve ithalatın yerli üreticiler üzerindeki etkisi dikkate alınarak bir malın ithalatında gözetim uygulanmasına Dış Ticaret Müsteşarlığınca (Ekonomi Bakanlığınca) karar verilebileceği, gözetime tabi bir malın ithalatında gümrük mevzuatının gerektirdiği belgelerin yanı sıra “Gözetim Belgesi”nin de aranacağı …

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANMASI ZORUNLULUĞU

I-GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile bağımsız denetime tabi şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmiş, internet sitesinde yer alması gereken içerikler ile bu içeriklerin hangi süre içerisinde internet sitesinde konulacağı ve ne kadar süreyle yayımlanacağı, aksi davranışların yaptırımının ne olacağı açıklanmıştır. Şirket genel kurulu; şirket pay sahiplerinin veya pay sahiplerinin temsilcilerinin bir araya gelerek, …

İŞÇİ KOOPERATİFLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

ÖZET Bilindiği gibi Türkiye’de ilk kooperatifçilik hareketleri Mithat Paşa döneminde Memleket Sandıkları ile başlamıştır. Daha sonra Atatürk döneminde kooperatifçilik konusuna önem verilmiş olup modern anlamda kooperatifçiliğe dair belirli çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde ise kooperatifler, her geçen gün ekonomide daha fazla söz sahibi olmaktadırlar. İşçi kooperatifleri; “İşçi Kooperatifleri Dünya Deklarasyonu” uyarınca çalışanlarının çoğunluğunun aynı zamanda kooperatifte ortak olduğu veya ortaklarının çoğunluğunun kooperatifte …

ENFLASYON REÇETELERİNİN YARAMAZ ÇOCUĞU: GIDA FİYATLARI

Makarnadan, bebek mamasına, tavuk etinden, dolmalık bibere, MR ücretinden okul defterine, şemsiyeden umre ücretine kadar tüketicilerin talep ettiği birçok ürünün fiyatının dâhil olduğu tüketici fiyat endeksi hesaplamasında, gıda ürünlerinin önemli bir yeri vardır. Güncel TÜFE hesaplamasında gıdanın yerinin altını çizelim. 2017 yılı itibarıyla yapılan hesaplamalarda kullanılan 414 madde arasında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubuna ait ürünlerin toplam ürünler içerisindeki …

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ UYGULAMASI VE DANIŞMANLIK MESELESİ

ÖZET Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası, gümrük ve dış ticaret mevzuatının öngördüğü kurallara uyan, kayıtları düzgün ve izlenebilir olan, taahhütlerini karşılayacak miktarda mali yeterliliğe sahip, emniyet ve güvenlik standartlarında rüştünü ispat etmiş, öz denetimini yapabilen firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. Bu statünün esas hedefi uluslararası ticarette güvenliğin sağlanmasıdır. Söz konusu statü belgesi ticari hayatımıza, 11 Eylül …

TOPLUMA “GÜMRÜK OLMAZSA NE OLUR?” SORUSUNU SORDURTMAK

Bugün küreselleşen ve saydamlaşan dünya ticaretinin en önemli kriterlerini kalite ve hız unsurları oluşturmaktadır. Dünya ticareti içerisinde yer almak isteyen her ülke artık bu iki kriteri dikkate almak zorundadır. Bu nedenle eşyanın ithali, ihracı, transiti ile değerinin transferinde ticaret hızını olumsuz olarak etkileyecek her türlü formaliteden arınma çabaları ülkelerin öncelikli hedefi haline gelmiştir. Günümüzde gümrüklerin; uluslararası arenada ticari hakların korunması, …

İŞ ORTAMI (DOING BUSINESS) 2018 RAPORUNDA ÖNE ÇIKAN KONULAR

I – GİRİŞ Dünya Bankası tarafından hazırlanan ve ilki 2003 yılında açıklanan İş Ortamı Raporları, dünya ekonomilerinde yatırım ortamını etkileyen reformları tespit ederek yıllık olarak kamuoyu ile paylaşan uluslararası bir kaynaktır. Rapor, bir ülkede ekonomik faaliyet açısından en büyük şehirde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin iş yapma süreçlerini etkileyen mevzuat düzenlemeleri ve bunların uygulaması gibi konulara ilişkin değerlendirmeler …