Uluslararası Ticarette Güvenilir Ülke Olmak: Stratejik Ticaret Kontrolleri

1- Stratejik Ticaret Kontrolleri ve Gümrüklerin Rolü Stratejik Ticaret Kontrolleri (STK) ülkemizde uzun yıllardır uygulanmakla birlikte, dışarıdan sadece gümrük kontrolleri yönüyle görünmesi nedeniyle dış ticaret dünyası açısından belki bilinmeyen ya da çok az bilinen bir kavramdır. STK kavramı, aslında uluslararası düzeyde çok ciddi bir öneme sahip olması, uluslararası ticaretin güvenliği ve yürütülmesi açısından üzerinde durulmasına karşın neden ülkemizde bu kadar …

TÜKETİCİ ALGISINDA 4.5G VE İLETİŞİM SEKTÖRÜ REKLAMLARININ DENETİMİ

ÖZET Reklam Kurulu, iletişim hizmetleri, gıda, sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri, turizm gibi pek çok alanda reklamların aldatıcılık ve yanıltıcılık yönünden denetimini sağlayan ve bünyesinde gerek kamu gerekse sivil toplum kökenli farklı paydaşlar barındıran bir yapıdır. Türkiye’de ciddi pazar payı bulunan ve dünyadaki gelişmelerle sürekli kendini yenileyen ve geliştiren iletişim sektörü, 4.5G teknolojisinin tanıtımı ile son dönemde reklam yatırımlarını oldukça …

Customs 3.0 Dönemi

GİRİŞ İlk çağlardan günümüze gelinceye kadar belirli bir medeniyet seviyesine erişen hemen hemen tüm toplumlarda gümrük olgusu bulunmaktaydı. Nitekim Çin, İran, Anadolu, Roma, Bizans, Mısır ve Arabistan’da tarihi öncesi dönemlerde de gümrüklerin olduğuna dair bilgiler vardır. Geçmişi oldukça eskiye dayanan gümrük olgusu, tarihin farklı dönemlerinde farklı ülkeler veya coğrafyalar tarafından çok farklı şekillerde uygulanagelmiştir. Gümrük uygulamalarının standartlaşması ve serbestleştirme çabalarının …

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ VE BİLİNEN GÖNDERİCİ/YETKİLİ ACENTE UYGULAMALARININ UYUMLAŞTIRILMASI

GİRİŞ Bu çalışmanın amacı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve IATA (International Air Transport Association-Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) koordinasyonunda başlatılıp yürütülmekte olan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce sertifikalandırılan “Yetkili Acente” ve “Bilinen Gönderici” programları ile Bakanlığımızca sertifikalandırılan “Yetkilendirilmiş Yükümlü” programının uyumlaştırılmasına yönelik hususlarının tartışılmasıdır. Bu kapsamda çalışmanın ilk bölümünde yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasına ilişkin, ikinci bölümünde ise bilinen …

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA MODERN UYGULAMALAR: HAVA KARGO TOPLULUK SİSTEMİ (AIR CARGO COMMUNITY SYSTEM)

GİRİŞ Havayolu taşımacılığı; göndericiden alıcıya, lojistik firmalardan idari kuruluşlara kadar birçok kişiyi ilgilendirmekte olup yapılan işlemlerdeki bürokratik süreçlerin odak noktasında ise gümrük idareleri yer almaktadır. Gerekli kontrollerin yapılabilmesini teminen farklı kişiler tarafından gümrük idaresine birçok belge sunulmaktadır. Bugün için uluslararası havayolu kargo taşımacılığında kullanılan belge sayısı 30’dan fazladır. Ancak son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler havayolu taşımacılığında işlemlerin daha hızlı ve …

AB VE TÜRKİYE’DE NİHAİ KULLANIM UYGULAMALARI VE YAŞANAN SORUNLAR

Nihai Kullanım Uygulaması Neden Var? Küresel ticareti serbestleştirme eğilimlerinin hızlı bir biçimde sürdüğü günümüzde, gümrük vergilerinden muafiyet ve gümrük vergilerinde indirim uygulamaları söz konusu serbestleştirme sürecinin en önemli parçasıdır. Bu amaçla oluşturulan nihai kullanım sistemi de bir eşyanın belirlenmiş bir kullanıma tabi tutulması şartıyla indirimli ya da sıfır vergi oranı uygulanarak ithal edilebilmesine dayanmaktadır. Üretimde kullanılacak girdilerin ucuza temin edilmesini …

4458 sayılı Gümrük Kanununun Post-Redaksiyonuna Dair Bir Değerlendirme

Özet Bir metnin yazım kurallarına uygun yazılması, baskı öncesi metnin yayına hazırlanması redaksiyon, tashih veya düzelti olarak adlandırılır[1]. Baskı sonrası yapılan düzeltme işlemleri ise post-redaksiyon unsurlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Gümrük Kanunu’nun post-redaksiyonunda ele alınabilecek maddeleri taranmış ve düzeltme önerilerine yer verilmiştir. Çalışma, 9 Ekim 2013 tarihli “Birlik Gümrük Kodu” ertesinde mevcut 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yerini alacak “Yeni Gümrük Kanunu” …

Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması

Giriş 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, her tacir ticari defterleri tutmak ve bunları on yıl süreyle saklamak zorundadır (TTK, md.64/f.1, 82/f.1-a). Tutulması gereken ticari defterler her tacire göre farklılık göstermekle birlikte ticari işletmenin muhasebesiyle ilgili olan ticari defterlerin (yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri) tüm tacirler tarafından tutulması şarttır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 31/10/2016 …