1975 Tarihli TIR Sözleşmesi Değişiklikleri

14 Kasım 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”nin (1975 tarihli TIR Sözleşmesi) 1/f ve 10 uncu maddelerinin Türkçe metninde, 15/8/2017 tarihli ve 2017/10740 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişiklik yapılmıştır. Sözleşme’nin 1/f maddesi; “İthal veya ihraç vergi ve resimleri” deyimi, verilen hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlı olan ücret ve masrafları kapsamayan, ancak eşyanın ithali/ihracında veya buna …

Türkiye Ekonomisi Son Gelişmeler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel ekonomik görünüm raporu için tıklayınız: http://risk.gtb.gov.tr/data/52c2bb03487c8e312c013182/Türkiye%20Ekonomisi%20-%20Web%20Versiyon%20-%2014%20Nisan%202017.pdf

2017 Yılı Dış Ticaret Veri Bülteni

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan en güncel veri bülteni için tıklayınız: http://risk.gtb.gov.tr/data/5892e37c1a79f54ef455d572/2017%20Yılı%20Nisan%20Ayı%20Veri%20Bülteni.pdf  

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

9/5/2017 tarihli ve 30061 sayılı Resmi Gazete’de “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Elkonulan Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca açılan kamu davalarına konu olması sebebiyle elkonulan taşıtların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. …

GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

12/04/2017 tarihli ve 30036 sayılı Resmi Gazete Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik, Kanunun geçici 9 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce aynı Kanunun 235 inci maddesine göre …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)

11/04/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmi Gazete Başvuru ve mevcut durum MADDE 1 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/6) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Tayland menşeli 4011.50.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) tanımlı “Bisikletlerde Kullanılan Kauçuktan Yeni Dış Lastikler (Bisiklet jantına takılı olsun olmasın, ancak …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)

11/04/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmi Gazete Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)   4011.10.00.90.12 Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler …

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/1)

11/04/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmi Gazete Kapsam MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*) 8482.10.10.00.12 Dış çapı 9 mm.yi …

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

06/04/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmi Gazete Kapsam MADDE 1 – (1) Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen eşya ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü veya ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı tespiti doğrultusunda ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için …